Kallbadhuset 1 Kallbadhuset 2 Kallbadhuset 3 Kallbadhuset 4 Kallbadhuset 5

Kallbadhusets Vänner i Varberg, ideell förening

(Senast reviderad av årsmöte 5 februari 2008).

§1 Namn
Föreningens namn är Kallbadhusets Vänner i Varberg

§2 Ändamål
Föreningen har till uppgift att värna om medlemmarnas intresse av att Kallbadhuset i Varberg bevaras och drivs som ett badhus med bastu och därtill förenlig verksamhet. Föreningens verksamhet ska bedrivas utan vinstintressen och värna om medlemmarnas gemenskap och samvaro samt i positivt samarbete med ägaren (kommunen) och driftsarrendatorn.

§3 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Varbergs kommun.

§4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek ska stå i en för föreningens behov godtagbar summa och beslutas av årsmötet på förslag från styrelsen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift

§5 Medlemskap
Medlemskap erhålls genom betalning av årsavgift i föreskriven ordning. Årsmötet kan utse förtjänt person till hedersmedlem på livstid.

§6 Uteslutning
Medlem som inte fullföljer sina åtaganden gentemot föreningen eller skadar eller motarbetar föreningen, får uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan. I sådant fall återbetalas ej medlemsavgiften. Utesluten person kan skriftligt begära nytt medlemskap, vilket efter prövning beslutas av årsmötet.

§7 Utträde ur förening
Medlem som ej betalat medlemsavgiften före april månads utgång innevarande år eller som meddelat sitt utträde ur föreningen tas bort från medlemsförteckningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

§8 Styrelsens sammansättning och jäv
Styrelsen väljs av årsmötet och består av 5,7 eller 9 ledamöter samt 2 suppleanter. Av dessa ska årsmötet välja ordförande på ett år. Årsmötet väljer också kassör och sekreterare växelvis på två år. Övriga ledamöter väljs växelvis på två år. Samtidigt väljs två suppleanter på ett år.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ledamot är jävig och får inte delta eller närvara vid behandling av fråga där saken rör ledamoten själv eller hans make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.

§9 Revisorer
Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer med två personliga suppleanter, som väljs på ett år av årsmötet.

§10 Valberedning
Föreningens valberedning består av två ledamöter, varav en sammankallande, och väljs av årsmötet på ett år.

§11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§12 Årsredovisning
Styrelsen ska överlämna sin årsredovisning till revisorerna senast en månad före årsmötet.

§13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar ett kalenderår.

§14 årsmöte
Ordinarie årsmöte ska äga rum före februari månads utgång. Extra årsmöte ska hållas i det fall styrelsen anser att det behövs, revisorerna begär det eller minst en tiondel av samtliga medlemmar begär det.

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
 4. Fastställande av röstlängd/medlemsförteckning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse och bokslut)
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgiften
 10. Val av styrelse med suppleanter:
  Ordförande (ett år)
  kassör och sekreterare (växelvis två år)
  övriga ledamöter (växelvis två år)
  Suppleanter (ett år)
 11. Val av två revisorer och två personliga suppleanter (ett år)
 12. Val av valberedning och sammankallande (ett år)
 13. Motioner
 14. Övriga frågor

§15 Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte ska ske genom anslag på anslagstavlan i damernas respektive herrarnas omklädningsrum i Kallbadhuset åtta till tre veckor före årsmöte.

För information om planerade aktiviteter under året ska styrelsen i samband med årsmötet på respektive anslagstavla anslå årsplan för kommande aktiviteter, styrelsemöten och årsmöte m.m.

§16 Motion
Medlem som vill ha ärende behandlat på årsmöte ska skriftligen lämna in motion till styrelsen senast dagen före det styrelsemöte som äger rum närmast före årsmötet.

§17 Rösträtt vid årsmöte
Varje medlem äger en röst. Ombud ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Vid omröstning gäller enkel majoritet och vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst

§18 Stadgeändring
Stadgeändring sker genom beslut på årsmöte. För ändring/revidering krävs dock att detta är begärt på föregående årsmöte samt att styrelsen ser till att de reviderade stadgarna finns tillgängliga för medlemmarnas genomgång minst två veckor före det styrelsemöte som äger rum närmast före årsmötet.

§19 Föreningens upplösning
Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångarna tillfalla Varbergs kommun, "öronmärkta" för att endast användas till Kallbadhusets bevarande.

§20 Övrigt
Vad som ej är reglerat i dessa stadgar rörande föreningens angelägenheter ska styrelsen besluta om eller när den så finner lämpligt hänskjuta till årsmöte för avgörande.

(Stadgarna i dess lydelse efter revidering av årsmötet den 5 februari 2008)